Algemene voorwaarden

 

1. Betalingsvoorwaarden

Hecla Professional hanteert standaard het volgende betalingsschema:

 • 50% bij opdracht
  o Betaling binnen 5 dagen, aansluitend kan worden begonnen met bestellen en inplannen van werkzaamheden
 • 40% bij aanvang van de werkzaamheden
  o factuur dient voldaan te zijn voor dat er een definitieve oplevering/overdracht plaatsvindt en het systeem in gebruik genomen kan worden
 • 10% na oplevering van het project
  o te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum

2. In de offerte vermelde prijzen

 • Alle in deze offerte vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW
 • De installatieprijs is een stelpost, gebaseerd op gangbare omstandigheden en ervaring. Een vaste installatieprijs waarvoor wij het project aannemen is pas mogelijk na het opmaken van een locatierapport door een engineer of projectleider
 • Vertragingen in de geplande tijdsduur buiten de invloedssfeer van Hecla Professional kan geen reden zijn de betalingstermijn te vertragen

3. Oplevering en ingebruikname:

Ingebruikname van het systeem is alleen mogelijk na oplevering. De projectleider van Hecla zal met u de oplevering afstemmen. Na ingebruikname start de fabrieksgarantie.
De oplevering bestaat uit een technische keuring van het systeem. Hiermee wordt de technische functionaliteit getoetst en gefiatteerd. Mogelijke restpunten worden vastgelegd, gedocumenteerd en worden binnen een nieuw vast te stellen termijn opgelost.

 • Indien deze restpunten geen negatieve invloed hebben voor de ingebruikname van de apparatuur dan wordt deze oplevering als zijnde definitief beschouwd. Dit laat onverlet dat er nog een extra oplevering zal plaats vinden voor het afhandelen van de restpunten.
 • Indien deze restpunten een ingebruikname van het systeem niet mogelijk maakt dan zal deze oplevering opnieuw worden ingepland na het herstellen van de gebreken.

4. Projectcondities

Om een project goed te laten verlopen wordt er bij ieder project een projectleider aangesteld die verantwoordelijk is voor de afhandeling van het project binnen de gestelde tijd en budgetten. In de uitvoering van een project zal de projectleider het eerste aanspreekpunt zijn voor u als klant, maar ook van andere betrokken partijen zoals bijvoorbeeld de e-installateur en een aannemer.
De opdrachtgever verplicht zich om de projectleider van het project vroegtijdig op de hoogte te brengen als er ontwikkelingen zijn die de voortgang van het project dreigen te vertragen. Kosten die voortvloeien uit vertragingen kunnen leiden tot meerwerk (kosten) of uitstel van het gehele project. Het project zal dan opnieuw in de planning worden opgenomen.

Hecla Professional draagt de verantwoordelijkheid voor het correct opleveren van het project binnen de gestelde eisen van de opdracht. De projectleider is hiervoor het aanspreekpunt.

De werkzaamheden waartoe Hecla Professional zich verplicht bij het aannemen van een project zijn:

 • Montage op locatie van de in de opdracht overeengekomen apparatuur
 • Opbouwen van de 19” kast(en) met apparatuur met bekabeling
 • Het werkend en duurzaam afmonteren van alle audiovisuele bekabeling
 • Het programmeren van het besturingssysteem
 • Het afstellen en inregelen van de geleverde apparatuur
 • Het aanleveren van systeemtekeningen, blokschema’s en kabellijsten aan derden, dit kan enkel gebeuren na het verstrekken van de opdracht voor een project
 • Het opruimen en schoon opleveren van de locatie
 • Het afvoeren en recyclen van het verpakkingsmateriaal en kabelrestanten

Hecla Professional verplicht zich naar de opdrachtgever voor het werkend opleveren van het audiovisuele systeem. Hecla is echter geen gecertificeerde e-installateur en mag derhalve geen 230V voorzieningen aanleggen of aanpassen. In een project wordt er dan ook van de opdrachtgever verwacht zorg te dragen voor het laten aanbrengen van de benodigde voedingspunten. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is opdrachtgever ook verantwoordelijk om de leidingen en de AV- bekabeling voor het project aan te brengen. Uiteraard gelden dezelfde voorwaarden als het gaat om het constructief wijzigen van plafonds of andere bouwkundige elementen en het veranderen van IT netwerken.

Voor het uitvoeren van onze werkzaamheden verwachten wij dat de ruimtes waarin moet worden gewerkt veilig, schoon en toegankelijk zijn als onze monteurs arriveren. Het uitvoeren van installatie werkzaamheden gebeurt binnen reguliere werktijden op werkdagen van 08:30 tot 17:00. Voor werkzaamheden buiten deze uren om gelden afwijkende installatietarieven. Mocht een project uitlopen doordat er door de opdrachtgever niet is voldaan aan deze gestelde voorwaarden, dan worden de meerwerkuren en wachturen in rekening gebracht.

Het kan voorkomen dat er gedurende de werkzaamheden wordt bepaald aanpassingen te doen aan de systeemconfiguratie om de juiste werking te verkrijgen of de functionaliteit te verbeteren. Deze wijzigingen worden altijd door de projectleider of eerste monteur op locatie met de opdrachtgever gecommuniceerd. Zijn hier meerwerk kosten aan verbonden, dan wordt u hier van op de hoogte gesteld.