Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten, producten en activiteiten van Hecla Professional Audio & Video Systems B.V. (hierna: HECLA).

Algemeen
HECLA verwerkt en beheert persoonsgegevens van toekomstige, huidige en ex-medewerkers, (klanten van) klanten, leveranciers en relaties in diverse (informatie)systemen. Deze verwerkingen vinden plaats met uiteenlopende doeleinden: bijvoorbeeld op basis van wettelijke en/of contractuele verplichtingen, met het oog op een (toekomstig) werkgever-/ werknemer-relatie, gezien een bedrijfsbelang of op verzoek van de betrokkene.

HECLA verwerkt persoonsgegevens conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en regelgeving, contracten met klanten, leveranciers en relaties en het (privacy)beleid van HECLA.

Omgang met en toegang tot persoonsgegevens
HECLA geeft een hoge prioriteit aan de beveiliging van persoonsgegevens. HECLA behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen als voor de verwerking van die persoonsgegevens een gerechtvaardigd doel bestaat, dat uitdrukkelijk is omschreven. HECLA streeft ernaar zo transparant mogelijk te zijn over de verwerking van persoonsgegevens. Verder past HECLA bij elke verwerking een proportionaliteits- en subsidiariteitstoets toe: dat wil zeggen dat de inbreuk op de belangen van de betrokkene niet onevenredig mag zijn in verhouding tot het doel en dat het doel niet op een andere, voor de bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene minder nadelige wijze, kan worden gerealiseerd. Opgeslagen persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van HECLA, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.

HECLA beveiligt haar systemen – naar redelijkheid – tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking. HECLA maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek. HECLA is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan HECLA. HECLA deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, zonder voorafgaande expliciete toestemming van de betrokkenen (en indien van toepassing: van onze klant of relatie), tenzij er sprake is van wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld in het kader van onderzoeken door gerechtelijke organisaties en/of toezichthouders.

De medewerkers van HECLA respecteren de (internationale) privacywetgeving alsmede het privacybeleid van HECLA, zoals onder andere opgenomen in het Privacyreglement HECLA. De Privacy Officer (Functionaris Gegevensbescherming, FG), zoals ingesteld conform en gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens), creëert zoveel mogelijk awareness en ziet toe op naleving van voornoemde wetgeving en beleid.

Alle emailberichten van HECLA-medewerkers worden automatisch voorzien van een disclaimer waarmee de ontvanger bewust wordt gemaakt van de risico’s die het delen of niet (tijdig) verwijderen van de informatie van het emailbericht met zich meebrengen als gevolg van de privacywetgeving.

HECLA hanteert voor gebruikers van de HECLA-website het beleid zoals opgenomen in ‘Privacy & cookies’.

Informatie, inzage en correctie gegevens en recht van verzet
Ingeval van vragen over welke gegevens over u en met welk doel deze gegevens worden verzameld, is HECLA altijd bereid u daarover informatie te verstrekken. Daarnaast kunt u ook inzage krijgen in uw gegevens die door HECLA worden verzameld, of wijziging danwel verwijdering van uw persoons- gegevens verzoeken, zonder dat HECLA daarvoor kosten in rekening brengt. Tot slot kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van HECLA via de verschillende media. Indien u een van voorgaande verzoeken heeft, kunt u deze schriftelijk indienen bij marketing@hecla.nl.

Wijziging van deze Privacyverklaring
HECLA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.